Pelgrimstocht

De leer dat het maken van de pelgrimstocht naar Mekka tot vergeving van alle eerder gedane zonden leidt, is niet rechtstreeks in de Koran te vinden. Er zijn wel uitspraken van de Islamitische profeet Mohammed over de Hadj die door verschillende mensen zijn opgetekend.

Enkele voorbeelden zijn:

‘Wie zich zedelijk gedraagt en de hadj zondeloos voltooit, keert (zondeloos) terug als op de dag dat zijn moeder hem baarde.’
(Boecharie 1449; Moslim 1350)

“Er kwamen twee mensen van de ansaar(de bewoners van Medina) bij de profeet, zij stelden vragen over de Hadj. De boodschapper van Allah vertelde dit aan hen: ‘Zodra je je huis verlaat om de Baitoellah ( Kaba ) te bereiken, schenkt Allah een adjr ( verdienste ) voor ieder stap die je kameel zet en vergeeft een zonde en verheft je een graad hoger.’ (overgeleverd door Annas B.Malik)

“Het achter elkaar verrichten van de Hadj en de Omrah verwijdert de zonden zoals de blaasbalg van een ijzersmid de roest van het ijzer verwijdert.” (Sunan an-Nasa’i 2630, 2631)

Abdullah ibn djarrad leverde over dat de Boodschapper van Allah zei: ”Verricht de hadj, want zoals water het vuil wegwast, reinigt de hadj je van zonden.”

Volgens verschillende uitspraken in de Hadith geeft de Hadj toegang tot het paradijs en heeft de gelovige dus vergeving ontvangen. Een voorbeeld hiervan is Boecharie 1773; Moslim 1349; Sunan an-Nasa’i 2631):
“De beloning voor een perfecte hadj is niets anders dan het Paradijs.”

Er bestaan twee pelgrimstochten, de Hadj en de Omrah. De Hajd is de grote en vindt plaats in de maand die Dhoe-al-Hadj heet. Het offerfeest valt samen met deze pelgrimstocht. De Omrah is de kleine pelgrimstocht en kan het hele jaar door gedaan worden. Zij is volgens sommige Hadith voldoende om de gedane zonden uit te wissen, maar niet voldoende om het paradijs binnen te gaan.

Overigens gelooft niet elke moslim dat je werkelijk een compleet nieuwe start maakt, nadat je de pelgrimstocht correct uitgevoerd hebt.
Iemand vroeg eens aan een moslimgeleerde of hij de ramadans, die hij in zijn jeugd overgeslagen had, opnieuw moest doen. Op basis van andere overleveringen antwoordde de geleerde dat, ook al waren zijn zonden door de Hadj vergeven, hij de plicht had om extra te vasten om de ramadans als het ware in te halen.

Daarnaast is het heel moeilijk voor een pelgrim om te bepalen of hij of zij de pelgrimstocht wel correct heeft uitgevoerd. Als Allah er niet tevreden mee is, dan ontvangt hij niet die vergeving. Binnen de Islam bestaan verschillende interpretaties van de voorwaarden van een volledig goed uitgevoerde Hajj. De moslim kan dus nooit met zekerheid zeggen dat hij vergeven is.

Hoe anders is de boodschap van God aan Abraham, door wie alle geslachten gezegend zouden worden (Genesis 12:3) en uit wie de Jezus de Messias is geboren, Die honderden profetieën vervulde (zie bijvoorbeeld in Studie Wijzen) en zo onomstotelijk bewees dat Hij de beloofde Verlosser van de mensheid is.

Share this...